THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH PHỤ TRÁCH NMX VÀ NMBB